online jogi tanácsadó fórum

 

a kártérítési és a biztosítási jog területével

 

kapcsolatos problémák megoldására
 


Orvosi műhibák

 Az orvosi műhiba fogalma
 
Milyen esetben van lehetőség kártérítés igénylésére?
 
A káreseménytől számított mennyi időn belül érvényesíthetem a
    kártérítési igényemet?
 
Kivel szemben érvényesíthetem a kártérítési igényemet?
 
Milyen jellegű káraim megtérítését érvényesíthetem?
 
Milyen formában érvényesíthetem a kártérítési igényemet?
 Az orvosi műhiba fogalma
 

Orvosi műhibával kapcsolatos kárnak nevezzük az orvosi beavatkozás, ill. kórházi kezelés során az orvos, ill. egészségügyi dolgozó által a rájuk vonatkozó szakmai szabályok vétkes megszegéséből fakadó károkat.
 

vissza az oldal tetejére  
 Milyen esetben van lehetőség kártérítés igénylésére?
 

A kártérítés igénylésének alapvető feltétele annak bizonyítása, hogy a kezelésemet, ill. beavatkozást végző orvos vagy egészségügyi dolgozó a rá vonatkozó szakmai szabályok vétkes megszegésével kárt okozott. Ezt hívják a kártérítés un. jogalapi bizonyításának. Tekintettel arra, hogy szinte majdnem minden esetben - eltekintve az egészen egyszerű megítélésű esetektől - szakkérdést képez annak megítélése, hogy az orvos, ill. egészségügyi dolgozó vétkesen megszegte a rá vonatkozó szakmai szabályokat és ezzel okozati összegfüggésben károm keletkezett, szükséges szakember (ilyen területen jártas jogász, ill. orvosszakértő) igénybevétele a kártérítési igény eredményes érvényesítéséhez.
 

vissza az oldal tetejére  
 A káreseménytől számított mennyi időn belül érvényesíthetem a kártérítési igényemet?
 

Fő szabály szerint kártérítési igényemet a káresemény (műhiba bekövetkezése) bekövetkezésétől számított 5 éves elévülési időn belül (ill. ha olyan kárt okoztak nekem, amellyel egyben bűncselekményt valósított meg a károkozó, akkor a bűncselekmény büntethetőségének elévülési idejéig, ami lehet 5 évet meghaladó is - érvényesíthetem a kártérítési igényemet).
 

vissza az oldal tetejére  
 Kivel szemben érvényesíthetem a kártérítési igényemet?
 

Alapvetően természetesen azzal a személlyel szemben, aki a kárt nekem okozta. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy a orvosi tevékenység csak kötelező felelősségbiztosítási szerződés megkötése esetén folytatható, ill. hogy egészségügyi intézmény (kórház) alkalmazásában lévő orvos vagy egészségügyi dolgozó mint munkavállaló tevékenységéért felel a munkáltató egészségügyi intézmény, kártérítési igényemet a felelősségbiztosító, ill. az egészségügyi intézmény, vagy pedig ha az egészségügyi intézmény rendelkezik felelősségbiztosítással, akkor az intézmény felelősségbiztosítójával szemben terjeszthetem elő.
 

vissza az oldal tetejére  
 Milyen jellegű káraim megtérítését érvényesíthetem?
 

A balesettel okozati összefüggésben keletkezett mindenfajta vagyoni és nem vagyoni káraim megtérítést igényelhetem a károkozó személytől, egészségügyi intézménytől, ill. ezek felelősségbiztosítójától.
 

A vagyoni károk közé soroljuk például:
 

 • a műhibával, mint káreseménnyel kapcsolatban keletkezett indokolt költségeimet (pl. a műhiba miatt fellépő gondozás, ápolás költsége, gyógyszerköltség, stb.)
   

 • az elmaradt vagyoni előnyt, elmaradt hasznot (pl. a műhiba miatti keresőképtelenségem miatt nem tudom folytatni a munkámat és emiatt jövedelemveszteségem keletkezett)
   

  Az un. nem vagyoni károk közé soroljuk mindazt a kárkért kifejezhető veszteséget, ami amiatt lépett fel, hogy a műhiba, mint káresemény miatt valamely személyiségi jogom (élethez, testi épséghez, egészséghez, munkavégzéshez való jog, stb.) sérült. Lényegében a nem vagyoni kártérítés a személyiségi jogsérelem szankciója. Ha például egy műhiba miatti állapot orvosi szempontból maradandónak is tekintendő, akkor az a körülmény, hogy a műhiba előtti állapotomhoz képest a jelenlegi életminőségem csökkent (mert pl. maradandó munkaképesség-csökkenésem keletkezett), mindenképpen megalapozza a nem vagyoni kártérítési iránti igényemet.
   

  Ennél természetesen nehezebb kérdés az, hogy valamely műhiba miatti maradandó állapot, ill. egészségromlás milyen összegű nem vagyoni kártérítésre ad alapot. Mindenképpen le kell szögezni, hogy a bírói gyakorlat szerint sok tényezőtől függ a nem vagyoni kártérítés összegszerűsége. Kiemelhetjük ugyanakkor pl. a munkaképesség-csökkenés fokát, az életkor szerepét, az életkörülmények negatív megváltozását a műhiba bekövetkezése előttihez képest, ill. hozzátartozónak műhibára visszavezethető elvesztése esetén a családi kapcsolat és érzelmi kötődés szorosságát. Tekintettel arra, hogy a nem vagyoni kártérítés összegszerűségének meghatározása komplex, mérlegelést igénylő feladat, ebben a vonatkozásban mindenképpen csak az adott jogterületet és a bírói gyakorlatot ismerő szakismerettel rendelkező szakember tud pontos véleményt adni.
   

  vissza az oldal tetejére  
     Milyen formában érvényesíthetem a kártérítési igényemet?
   

  Ez a kérdéskör arra vonatkozik, hogy egy összegű vagy un. járadékjellegű kártérítést igényelhetek-e. A főszabály az, hogy a kártérítést pénzben egy összegben kell igényelni akkor, ha nincs lehetőség a járadékjellegű kártérítés megállapítására. Járadékjellegű kártérítés megállapítására általában akkor van lehetőség, ha pl. egyes költségek a jövőben időszakosan visszatérő jelleggel (pl. havi rendszerességgel) merülnek fel. Ilyen lehet például az az eset, ha valaki egy műhiba folytán elszenvedett súlyos és maradandó sérülései miatt a jövőben gondozó személy igénybevételére jogosult, aki felé a károsult minden hónapban díjat (munkadíjat, megbízási díjat, stb.) köteles fizetni. Járadék formájában kell ugyanakkor kötelező jelleggel a bíróságoknak megítélni a kárigényt abban az esetben, ha az a károsultnak a létfenntartására (pl. jövedelempótló járadék) vagy a károsulttal szemben tartásra jogosult hozzátartozójának tartására (tartást pótló járadék) vonatkozik.
   

  vissza az oldal tetejére  
 •    
   
   
  Keresés:   
  A honlapot a Touristic Data System Kft. készítette
   
  © 2009 karterites-biztositas.hu
   
  Minden jog fenntartva
   
  Oldaltérkép